วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 5011 ลว 31 ต.ค.59 การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 (ประกาศมาแล้ว 445 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/25058 ลว 31 ตค.59 (อบจ.ชลบุรี) การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 445 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 5054 ลว 1 พ.ย.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 445 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25055 ลว 31 ต.ค.59 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 445 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/25057 ลว 31 ต.ค.59 (อ.สัตหีบ,ศรีราชา,บ่อทอง) การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ผ่านทางระบบ GFMIS (ประกาศมาแล้ว 445 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/25056 ลว 31 ต.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ประกาศมาแล้ว 445 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/25033 ลว 31 ต.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ผ่านทางระบบ GFMIS (ประกาศมาแล้ว 445 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 5051 ลว 1 พ.ย.59 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 445 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25054 ลว 31 ต.ค.59 ขอแก้ไขรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการรายชื่อที่ถูกลงโทษตัดสิทธิการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส่วนที่เหลือทัน ตลอดปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 445 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25053 ลว 31 ต.ค.59 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 445 วัน) ประเภท1