วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/25260 ลว 1 พ.ย.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านทางระบบ GFMIS (ประกาศมาแล้ว 442 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/25261 ลว 1 พ.ย.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 442 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 5004 ลว 31 ต.ค.59 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 442 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.2/25060 ลว 31 ต.ค.59 (เมืองพัทยา) แจ้งผลการเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2558 (ประกาศมาแล้ว 442 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.2/25259 ลว 1 พ.ย.59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 442 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 5012 ลว 31 ต.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 442 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 5007 ลว 31 ต.ค.59 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build (ประกาศมาแล้ว 442 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 5008 ลว 31 ต.ค.59 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 442 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 5013 ลว 31 ต.ค.59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 442 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 5003 ลว 31 ต.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 442 วัน) ประเภท1