วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/223 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Suffciency School : LSS)" (ประกาศมาแล้ว 436 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6297 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTX 3000) ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 436 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 49 ลว 10 มี.ค.60 ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 437 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6294 แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์โคนม ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 437 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 57 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เรียกเก็บเงินและหนังสือเตือนชำระหนี้ประจำเดือนมีนาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 437 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2560 ชบ 0003/ว 1293 ลว 14 มี.ค.60 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) (ประกาศมาแล้ว 437 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2560 ชบ 0003/ว 1294 ลว 14 มี.ค.60 การประชุมชี้แจงโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) (ประกาศมาแล้ว 437 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2560 ชบ 0023.4/ว 1245 ลว 10 มี.ค.60 การหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 437 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/220 ลว 15 มี.ค.60 ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 437 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/214 ลว 14 มี.ค.60 (อบต.หนองไผ่แก้ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 437 วัน) ประเภท1