วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/1085 ลว 4 พ.ย.59 (อบต.บ่อทอง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 439 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.4/ว 5076 ลว 2 พ.ย.59 สำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการบริหารราชการกรณ๊ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ หรือกรณีผู้บริหารท้องถิ่นว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระ (ประกาศมาแล้ว 439 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/1084 ลว 4 พ.ย.59 ประกาศรายชื่อและเชิญเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนในกิจกรรมครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 439 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.4/ว 5009 ลว 31 ต.ค.59 การจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการใช้อำนาจหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ (ประกาศมาแล้ว 439 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/1082 ลว 4 พ.ย.59 สำรวจสถานะปัจจุบันและการดำเนินแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน (ประกาศมาแล้ว 439 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/1082 ลว 8 พ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 439 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/1083 ลว 8 พ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 439 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25480 ลว 3 พ.ย.59 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 440 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25481 ลว 3 พ.ย.59 ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกการขนส่งเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนวดข้าว ปีการผลิต 2559/60 (ประกาศมาแล้ว 440 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25264 ลว 1 พ.ย.59 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง (ประกาศมาแล้ว 440 วัน) ประเภท1