วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 พ.ค. 2561 ชบ 0023.3/11501 ลว 9 พ.ค.61 ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (ประกาศมาแล้ว 43 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2561 ชบ 0023.3/347 ลว 9 พ.ค.61 การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ประกาศมาแล้ว 43 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2561 มท.0816.3/ว1287 ลว 2 พ.ค.61 รายชื่อโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.3) ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX 6 ภาคเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 43 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2561 ชบ 0003/ว24 ลว 8 พ.ค.61 แจ้งเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2561 ชบ 0023.3/11400 ลว 18 เม.ย.61 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อรับรางวัล (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2561 ชบ 0023.3/345 ลว 8 พ.ค.61 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (1 อำเภอ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2561 ชบ 0023.5/ว76 ลว 8 พ.ค.64 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2561 ชบ 0023.4/ว1841 ลว 9 เม.ย.61 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการทำเหมืองแร่โดยคนต่างด้าว และการห้ามยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2561 ชบ 0023.4/ว2334 ลว 8 พ.ค.61 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2561 ชบ 0023.4/ว2306 ลว 7 พ.ค.61 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1