วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/1148 ลว 15 ม.ค.61 การประกาศสมัครการคัดเลือกผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/1147 ลว 15 ม.ค.61 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/1156 ลว 15 ม.ค.61 การสร้างสนามฟุตซอลโดยใช้ยางธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์การบริการ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/26 ลว12 ม.ค.61 การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/1013 ลว 12 ม.ค.61 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบแสดงความคิดเห็นเกี่นวกับเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
15 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/1149 ลว 15 าม.ค.61 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
15 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/ว7 ลว 12 ม.ค.61 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
15 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/ว265 ลว 15 ม.ค.61 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
15 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/1146 ลว 15 ม.ค.61 โครงการความร่วมมือนะหว่างประเทศในการสู่ผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/21 ลว 11 ม.ค.61 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1