วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 มิ.ย. 2561 ชบ 0023.3/ว3042 ลว 19 มิ.ย.61 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๕ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2561 ชบ 0023.3/15174 ลว 20 มิ.ย.61 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2561 ชบ 0023.5/15214 ลว 20 มิ.ย.61 การดอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ ๓ (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2561 ชบ 0023.5/15076 ลว 19 มิ.ย.61 การโอนจัดสรรงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายได้ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และเพื่อไปดำเนินการเพิ่มเติมเป้าหมายผลผลิตรายการเดิมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรายการใหม่ภายใต้วัตถุประสงค์ของแผนงานเดียวกัน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2561 ชบ 0023.2/ว3025 ลว 18 มิ.ย.61 การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2561 ชบ 0023.3/14842 ลว 15 มิ.ย.61 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2561 ชบ 0023.3/14841 ลว 15 มิ.ย.61 การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2561 ชบ 0023.5/ว2992 ลว 15 มิ.ย.61 แจ้งเวียนหนังสือราชการ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2561 ชบ 0023.3/ว3025 ลว 18 มิ.ย.61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2561 ชบ 0023.1/14837 ลว 15 มิ.ย.61 ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปรครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1