วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 5198 ลว 8 พ.ย.59 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 434 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 231 ลว 9 พ.ย.59 จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนกันยายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 434 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 232 ลว 9 พ.ย.59 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2559 (ประกาศมาแล้ว 434 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 233 ลว 9 พ.ย.59 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน ตุลาคม 2559 เป็นเงินค่าธรรมเนียมด้านป่าไม้ (ประกาศมาแล้ว 434 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25904 ลว 8 พ.ย.59 แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 434 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25895 ลว 8 พ.ย.59 เร่งรัดการสำรวจข้อมูลพื้นฐานการก่อสร้างปรับปรุงประปาและถนนของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 434 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25905 ลว 8 พ.ย.59 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 434 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25903 ลว 8 พ.ย.59 (ทม.แสนสุข) โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 434 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 229 ลว 8 พ.ย.59 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 434 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25891 ลว 8 พ.ย.59 การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 435 วัน) ประเภท1