วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 พ.ย. 2559 ชบ 0023.1/1111 ลว 11 พ.ย.59 ขอเชิญประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 433 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/26147 ลว 10 พ.ย.59 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา (2017 National Scout Jamboree) (ประกาศมาแล้ว 434 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/26148 ลว 10 พ.ย.59 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 และบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 (ประกาศมาแล้ว 434 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25976 ลว 9 พ.ย.59 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 435 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25977 ลว 9 พ.ย.59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 435 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25978 ลว 9 พ.ย.59 โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 435 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 5196 ลว 8 พ.ย.59 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 435 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 5197 ลว 8 พ.ย.59 การนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานกรณีมีคำสั่งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม (ประกาศมาแล้ว 435 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25979 ลว 9 พ.ย.59 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 435 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/25906 ลว 8 พ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเติมเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 435 วัน) ประเภท1