วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 พ.ย. 2559 ชบ 0023.1/ว 236 ลว 16 พ.ย.59 กำหนดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบัติราชการงานดานการเงินการคลังบุคลากรฯ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 430 วัน) ประเภท1
16 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/ว 5342 ลว 15 พ.ย.59 ขอขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) และผ่อนผันการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 430 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/26444 ลว 15 พ.ย.59 (ทม.ชลบุรี) ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 431 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/อยู่ระหวางรอลงนาม ขอขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) และผ่อนผันการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 431 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/1121 ลว 15 พ.ย.59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 431 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/1122 ลว 15 พ.ย.59 การจัดทำข้อมูลรายละเอียดนักเรียนและข้อมูลรายละเอียดโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 431 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/26318 ลว 11 พ.ย.59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2561) (ประกาศมาแล้ว 431 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/ว 235 ลว 14 พ.ย.59 การจัดทำแบบสรุปรายงานการใช้เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม) (ประกาศมาแล้ว 431 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/26355 ลว 14 พ.ย.59 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 431 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/26319 ลว 11 พ.ย.59 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 432 วัน) ประเภท1