วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/8546 ลว 10 เม.ย.60 ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) และการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 428 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/9043 ลว 18 เม.ย.60 (ทม.แสนสุข ทม.บ้านบึง ทม.ศรีราชา) ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 428 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/9039 ลว 18 เม.ย.60 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 429 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/9037 ลว 18 เม.ย.60 ขอความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ประกาศมาแล้ว 429 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว 1879 ลว 11 เม.ย.60 แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 435 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/8940 ลว 12 เม.ย. 60 การเร่งรัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 435 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/8937 ลว 12 เม.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 435 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 1895 ลว 12 เม.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 435 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 1904 ลว 12 เม.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 435 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 1894 ลว 12 เม.ย.60 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนมีนาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 435 วัน) ประเภท1