วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/9619 ลว. 24 เม.ย. 60 รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 423 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/314 ลว 21 เม.ย.60 แนวทางการบริหารยจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (ประกาศมาแล้ว 423 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/315 ลว 21 เม.ย.60 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการฉีดวัคซีนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 423 วัน) ประเภท1
21 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/313 ลว 21 เม.ย.60 ประชาสัมพันธ์คัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ปีพุทธศักราช 2560 (ประกาศมาแล้ว 426 วัน) ประเภท1
21 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/9447 ลว 21 เม.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านทางระบบ GFMIS (ประกาศมาแล้ว 426 วัน) ประเภท1
21 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/8700 ลว 11 เม.ย.60 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 426 วัน) ประเภท1
21 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/9445 ลว 21 เม.ย.60 การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) (ประกาศมาแล้ว 426 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/310 ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) (ประกาศมาแล้ว 427 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 1967 ลว 20 เม.ย.60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 427 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว 1950 ลว 19 เม.ย.60 การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 427 วัน) ประเภท1