วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 5434 ลว 21 พ.ย.59 การตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา (ประกาศมาแล้ว 422 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/26863 ลว 18 พ.ย.59 โครงการ "บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดจากอัคคีภัย" (ประกาศมาแล้ว 422 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/26864 ลว 18 พ.ย.59 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 422 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2559 การขายทอดตลาด ลงวันที่ 21 พ.ย. 59 การขายทอดตลาดพัสดุ (ประกาศมาแล้ว 422 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/ว 5412 ลว 18 พ.ย.59 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 422 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/1139 ลว 17 พ.ย.59 (ทต.เกาะจันทร์) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera (ประกาศมาแล้ว 425 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/1137 ลว 17 พ.ย.59 (อบต.เขาซก) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) (ประกาศมาแล้ว 425 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/1138 ลว 17 พ.ย.59 (อบต.เขาไม้แก้ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 425 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 5389 ลว 17 พ.ย.59 การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 425 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2559 ชบ 23.5/ว 5269 ลว 11 พ.ย.59 การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 425 วัน) ประเภท1