วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/1958 ลว 24 พ.ย.59 โครงการติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 423 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/2724 ลว 22 พ.ย.59 โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วน้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 4 ด้าน (ประกาศมาแล้ว 423 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/27473 ลว 24 พ.ย.59 การอนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 423 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2559 ชบ 0023.4/ว 5411 ลว 18 พ.ย.59 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 424 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2559 ชบ 0023.4/ว 5437 ลว 21 พ.ย.59 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 424 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/27180 ลว 22 พ.ย.59 การจัดทำข้อมูลการดำเนินงานการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 424 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 238 ลว. 22 พ.ย. 59 หนังสือเรียกเก็บเงินและหนังสือเตือนชำระหนี้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 425 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 5441 ลว 21 พ.ย.59 การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทวิชาการตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช) (ประกาศมาแล้ว 425 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 238 ลว 22 พ.ย.59 หนังสือเรียกเก็บเงินและหนังสือเตือนชำระหนี้สิ้นประจำเดือน พฤศจิกายน2559 (ประกาศมาแล้ว 425 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 5476 ลว 22 พ.ย.59 การตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 425 วัน) ประเภท1