วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/1968 ลว 25 พ.ย.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 418 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 241 ลว 25 พ.ย.59 จัดเก็บและโอนเข้าบัญชีเงินฝากคลัง ประจำเดือน กันยายน 2559 (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 418 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 542 ลว 25 พ.ย.59 จัดเก็บและโอนเข้าบัญชีเงินฝากคลัง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 418 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/27615 ลว 25 พ.ย.59 โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชัน (ประกาศมาแล้ว 418 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/1959 ลว 25 พ.ย.59 (ทม.ศรีราชา) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 418 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/1960 ลว 25 พ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 418 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 5531 ลว 24 พ.ย.59 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 419 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 240 ลว 24 พ.ย.59 จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนตุลาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 419 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/17457 ลว 24 พ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี , ทม.ศรีราชา) โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Suffciency School : LSS) (ประกาศมาแล้ว 419 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/27456 ลว 24 พ.ย.59 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Suffciency School : LSS) (ประกาศมาแล้ว 419 วัน) ประเภท1