วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 5701 ลว 1 ธ.ค.59 การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 411 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 2 ธ.ค.59 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 415 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/1988 ลว 30 พ.ย.59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 415 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/28081 ลว 1 ธ.ค.59 ขอเชิญบุคลากรร่วมเป็นวิทยากรโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" (Local Sufficiency School : LSS) (ประกาศมาแล้ว 415 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/1994 ลว 1 ธ.ค.59 คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 415 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 5655 ลว 30 พ.ย.59 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 415 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/1993 ลว 1 ธ.ค.59 (ทต.หัวกุญแจ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 416 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/1992 ลว 30 พ.ย.59 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 416 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/28079 ลว 1 ธ.ค.59 การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 416 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/28078 ลว 1 ธ.ค.59 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 416 วัน) ประเภท1