วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว285 ลว 15 ธ.ค.60 แจ้งแนววินิจฉัยเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128 (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/30495 ลว 14 ธ.ค.60 การดำเนินการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/860 ลว 8 ธ.ค.60 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือบัตรประจำตัวใหม่เจ้าพนักงานทางหลวงท้องถิ่นตามกฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวง สำหรับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว6592 ลว 14 ธ.ค.60 ประชาสัมพันธ์กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว6591 ลว 14 ธ.ค.60 ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่นว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/30487 ลว 14 ธ.ค.60 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/30488 ลว 14 ธ.ค.60 แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.4/30388 ลว 13 ธ.ค.60 มอบหมายและมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามกฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/30390 ลว 13 ธ.ค.60 ขอเชิญร่วมศึกาาดูงานโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า เพื่อสิ่งเเวดล้อม (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/868 ลว 13 ธ.ค.60 แบบสำรวจข้อมูลผุ้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1