วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 5319 ลว 2 ธ.ค.59 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรีกรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 409 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/28433 ลว 7 ธ.ค.59 การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องถิ่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 409 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 5774 ลว 7 ธ.ค.59 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 1-14 (ประกาศมาแล้ว 409 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 8 ธ.ค.59 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูประจำปี พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 409 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/28435 ลว 7 ธ.ค.59 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 409 วัน) ประเภท1
7 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 5718 ลว 2 ธ.ค.59 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรีกรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 410 วัน) ประเภท1
7 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.2/28246 ลว 2 ธ.ค.59 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 410 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/1997 ลว 2 ธ.ค.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 411 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/1996 ลว 2 ธ.ค.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 411 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/1995 ลว 2 ธ.ค.59 (ทม.เกาะสีชัง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 411 วัน) ประเภท1