วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/362 ลว 9 พ.ค.60 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 402 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/11051 ลว 11 พ.ค.60 การอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 406 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/10980 ลว 11 พ.ค.60 การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (ประกาศมาแล้ว 406 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 2331 ลว 11 พ.ค.60 เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 406 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/10979 ลว 11 พ.ค.60 ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 406 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/10887 ลว 9 พ.ค.60 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 408 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/10782 ลว 8 พ.ค.60 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการฉีดวัดซีนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 408 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/10718 ลว 5 พ.ค.60 การดำเนินงานโครงการตามนโยบายจังหวัด เพื่อพิจารณาเสนอขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 409 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/10708 ลว 5 พ.ค.60 การดำเนินงานโครงการจัดการชุมชนลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 409 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/10712 ลว 5 พ.ค.60 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 409 วัน) ประเภท1