วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 250 ลว 14 ธ.ค.59 ขอเลื่อนประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 398 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/28864 ลว 14 ธ.ค.59 โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 399 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.2/28863 ลว. 14 ธ.ค. 59 ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนเมืองพัทยา ในคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยากรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 399 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/2026 ลว 13 ธ.ค.59 การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 399 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/2027 ลว 13 ธ.ค.59 โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน The 1 book E-Library (ประกาศมาแล้ว 399 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/28797 ลว 13 ธ.ค.59 ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาลประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 399 วัน) ประเภท1
13 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2024 ลว 13 ธ.ค.59 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายจ่ายเพื่อการลงทุน (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 400 วัน) ประเภท1
13 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.1/2023 ลว 13 ธ.ค.59 การเปิดรับสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 400 วัน) ประเภท1
13 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/28793 ลว 13 ธ.ค.59 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูประจำปี พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 400 วัน) ประเภท1
13 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/2007 ลว 8 ธ.ค.59 แจ้งการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F งานก่อสร้าง 4 ประเภท ของกรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ฯ (ประกาศมาแล้ว 400 วัน) ประเภท1