วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/30034 ลว 22 ธ.ค.59 (อ.สัตหีบ) ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 394 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2559 ชบ 0023../30029 ลว 22 ธ.ค.59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning (ประกาศมาแล้ว 394 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.2/29840 ลว 21 ธ.ค.59 (อ.สัตหีบ) เห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลาออก (ประกาศมาแล้ว 394 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.2/29841 ลว 21 ธ.ค.59 (อ.พานทอง) เห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลาออก (ประกาศมาแล้ว 394 วัน) ประเภท1
21 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/29653 ลว 20 ธ.ค.59 แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 395 วัน) ประเภท1
21 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/ว 5938 ลว 16 ธ.ค.59 ขอเชิญประชุมเพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 395 วัน) ประเภท1
20 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/2041 ลว 20 ธ.ค59 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการขอรับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ (ประกาศมาแล้ว 396 วัน) ประเภท1
20 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/29652 ลว 20 ธ.ค.59 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 396 วัน) ประเภท1
19 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/29544 ลว 19 ธ.ค.59 ขอหารือการดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 397 วัน) ประเภท1
19 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 251 ลว 19 ธ.ค.59 ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 397 วัน) ประเภท1