วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2055 ลว 22 ธ.ค.59 (ทต.คลองตำหรุ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ประกาศมาแล้ว 388 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2056 ลว 22 ธ.ค.59 (อบต.หนองอิิรุณ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 388 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2057 ลว 22 ธ.ค.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 388 วัน) ประเภท1
23 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/29839 ลว 21 ธ.ค.59 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบุรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 (ประกาศมาแล้ว 391 วัน) ประเภท1
23 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 256 ลว.23 ธ.ค. 59 ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 391 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2047 ลว 22 ธ.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 392 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/30036 ลว 22 ธ.ค.59 (อ.สัตหีบ) การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี (ประกาศมาแล้ว 392 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2045 ลว 22 ธ.ค.59 (ทต.ห้วยใหญ่) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLT (ประกาศมาแล้ว 392 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/29838 ลว 21 ธ.ค.59 ขอความร่วมมือคัดเลือกครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 392 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/30038 ลว 22 ธ.ค.59 โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 392 วัน) ประเภท1