วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2067 ลว. 26 ธ.ค. 59 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) (ประกาศมาแล้ว 387 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 257 ลว.26 ธ.ค. 59 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้มีหนังสือเรียกเก็บเงินและหนังสือเตือนชำระหนี้ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 387 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 258 ลว.26 ธ.ค. 59 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด (ประกาศมาแล้ว 387 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2048 ลว 22 ธ.ค.59 (ทน.แหลมฉบัง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ประกาศมาแล้ว 387 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2049 ลว 22 ธ.ค.59 (ทม.บ้านบึง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ประกาศมาแล้ว 387 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2050 ลว 22 ธค (อบต.คลองกิ่ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ประกาศมาแล้ว 387 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2051 ลว 22 ธ.ค.59 (ทต.หนองซ้ำซาก) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera (ประกาศมาแล้ว 387 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2052 ลว 22 ธ.ค.59 (ทม.ศรีราชา) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ประกาศมาแล้ว 387 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2053 ลว 22 ธ.ค.59 (ทต.ดอนหัวฬ่อ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ประกาศมาแล้ว 387 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2054 ลว 22 ธ.ค.59 (ทต.บ่อทอง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ประกาศมาแล้ว 387 วัน) ประเภท1