วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/30611 ลว 15 ธ.ค.60 การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทแผนที่ภาษีและการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/30614 ลว 15 ธ.ค.60 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว6623 ลว 15 ธ.ค.60 การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/30618 ลว 15 ธ.ค.60 การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/30612 ลว 15 ธ.ค.60 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพคณุผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/30615 ลว 15 ธ.ค.60 การดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/30616 ลว 15 ธ.ค.60 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8/2560 (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 6622 ลว 15 ธ.ค.60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว6621 ลว 15 ธ.ค.60 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงิดอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561) (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว284 ลว 15 ธ.ค.60 แจ้งแนววินิจฉัยเกี่ยวกับการดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 29 (4) (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1