วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/13256 ลว 7 มิ.ย.60 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (ประกาศมาแล้ว 378 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/13255 ลว. 7 มิ.ย. 60 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 378 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/428 ลว 6 มิ.ย.60 การปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) : (สถ - อปท) ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 378 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/427 ลว 6 มิ.ย.60 การปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) : (สถ - อปท) ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 378 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ ว 2783 ลว. 6 มิ.ย. 60 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 379 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว 2809 ลว. 7 มิ.ย. 60 การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 379 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/13241 ลว. 6 มิ.ย. 60 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ท้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 379 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 113 ลว. 6 มิ.ย. 60 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นเงินค่าธรรมเนียมด้านป่าไม้ (ประกาศมาแล้ว 379 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/13205 ลว. 6 มิ.ย. 60 การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 380 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/13206 ลว. 6 มิ.ย. 60 การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 380 วัน) ประเภท1