วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 พ.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 97 ลว 15 พ.ค.60 เร่งรัดการพิจาณาเลื่อนขั้นเงินพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และการเพิ่มค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2559 (ประกาศมาแล้ว 376 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 96 ลว 15 พ.ค.60 การตรวจสอบเอกสารการพิจาณาเลื่อนขั้นเงินพนักงานเทศบาล พนักงานครู และการเพิ่มค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2559 (ประกาศมาแล้ว 376 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/11080 ลว 15 พ.ค.60 ขอความร่วมมือเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง (ประกาศมาแล้ว 376 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/366 ลว 15 พ.ค.60 การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 376 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/11049 ลว 11 พ.ค.60 ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ประกาศมาแล้ว 376 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/362 ลว 9 พ.ค.60 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 376 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/11051 ลว 11 พ.ค.60 การอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 380 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/10980 ลว 11 พ.ค.60 การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (ประกาศมาแล้ว 380 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 2331 ลว 11 พ.ค.60 เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 380 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/10979 ลว 11 พ.ค.60 ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 380 วัน) ประเภท1