วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/8 ลว 9 ม.ค.60 (ทม.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 374 วัน) ประเภท1
10 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/454 ลว 9 ม.ค.60 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 374 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/442 ลว 9 ม.ค.60 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 375 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 2 ลว 6 ม.ค.60 ซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่เแก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 375 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/443 ลว 9 ม.ค.59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 375 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/441 ลว 9 ม.ค.60 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 375 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/444 ลว 9 ม.ค.60 ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นให้แก่สหกรณ์ (ประกาศมาแล้ว 375 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/2 ลว 5 ม.ค.60 (อบต.บ่อทอง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหร้บสนับสนุนก่ารแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) (ประกาศมาแล้ว 375 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/3 ลว 5 ม.ค.60 (ทม.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ประกาศมาแล้ว 375 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/4 ลว 5 ม.ค.60 (อบต.นาวังหิน) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจ) (ประกาศมาแล้ว 375 วัน) ประเภท1