วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว 6211 ลว 30 ธ.ค.59 ข้อมูลการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 377 วัน) ประเภท1
5 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/30871 ลว 30 ธ.ค.59 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม -มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 377 วัน) ประเภท1
5 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/257 ลว 5 ม.ค.60 ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 377 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 6128 ลว 29 ธ.ค.59 บัญชีนวัตกรรมไทย (ประกาศมาแล้ว 378 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/112 ลว 4 ม.ค.60 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 378 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/113 ลว 4 ม.ค.60 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 378 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/114 ลว 4 ม.ค.60 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 378 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/30870 ลว 30 ธ.ค.59 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 378 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/30847 ลว 30 ธ.ค.59 โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 11 พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 383 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2085 ลว 30 ธ.ค.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ประกาศมาแล้ว 383 วัน) ประเภท1