วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 6 ลว 12 ม.ค.60 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ประกาศมาแล้ว 373 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/18 ลว 11 ม.ค.60 แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 373 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/717 ลว 11 ม.ค.60 เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 373 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/716 ลว 11 ม.ค.60 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (ประกาศมาแล้ว 373 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2560 ชบ 0023.1/ว 4 ลว 9 ม.ค.60 การประกาศผลและมอบรางวัลแก่บุคลากรท้องถิ่นที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำหลักสูตรและรุ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม (ประกาศมาแล้ว 373 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2560 ชบ 0023.1/ว 121 ลว 11 ม.ค.60 การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจำทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ประกาศมาแล้ว 373 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/715 ลว 11 ม.ค.60 การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ประกาศมาแล้ว 373 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 263 ลว 31 ธ.ค.59 ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นให้แก่สหกรณ์ (ประกาศมาแล้ว 373 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/650 ลว 10 ม.ค.60 การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า (ประกาศมาแล้ว 374 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/644 ลว 10 ม.ค.60 คู่มือการบันทึกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) Local Sufficiency Economy Plan : LSEP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 374 วัน) ประเภท1