วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 พ.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 2557 ลว 23 พ.ค.60 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 367 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/11889 ลว 23 พ.ค.60 การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประกาศมาแล้ว 368 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/386 ลว 22 พ.ค.60 การสำรวจ ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดสถานที่ตั้งในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ประกาศมาแล้ว 368 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/387 ลว 22 พ.ค.60 การสำรวจ ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดสถานที่ตั้งในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ประกาศมาแล้ว 368 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/11715 ลว 22 พ.ค.60 การติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ประกาศมาแล้ว 369 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/11624 ลว 19 พ.ค.60 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 369 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 2481 ลว 19 พ.ค.60 การจัดสรรงบงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 369 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/11480 ลว 18 พ.ค.60 การประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 369 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 102 ลว 19 พ.ค.60 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนเมษายน 2560 ค่าธรรมเนียมด้านป่าไม้ (ประกาศมาแล้ว 369 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 101 ลว 19 พ.ค.60 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2560 โดยวิธีโอนผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ประกาศมาแล้ว 369 วัน) ประเภท1