วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/26 ลว 13 ม.ค.60 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศมาแล้ว 368 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/25 ลว 13 ม.ค.60 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 371 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/24 ลว 13 ม.ค.60 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 371 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/863 ลว 12 ม.ค.60 ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 371 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/865 ลว 12 ม.ค.60 ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net (ประกาศมาแล้ว 371 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2560 ชบ 0023.1/22 ลว 13 ม.ค.60 การประเมินค่างานเพื่อประกอบการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงโครงสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในราชการบริหารส่วนภูมิภาค (ประกาศมาแล้ว 371 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/864 ลว 12 ม.ค.60 โครงการจัดงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 371 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 5 ลว 11 ม.ค.60 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 372 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 95 ลว 10 ม.ค.60 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (ประกาศมาแล้ว 372 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 7 ลว 12 ม.ค.60 หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ประกาศมาแล้ว 372 วัน) ประเภท1