วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/1265 ลว 17 ม.ค.60 การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 367 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/29 ลว 16 ม.ค.60 (อบต.คลองพลู) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 367 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/30 ลว 16 ม.ค.60 (ทต.หนองปลาไหล) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 367 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/1263 ลว 17 ม.ค.60 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 367 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/1264 ลว 17 ม.ค.60 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท (ประกาศมาแล้ว 367 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2560 ชบ 0023.1/ว 8 ลว 13 ม.ค.60 การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 368 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/861 ลว 12 ม.ค.60 ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) (ประกาศมาแล้ว 368 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2560 ชบ 0023.1/ว 147 ลว 12 ม.ค.60 รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 368 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 16 ม.ค.60 แนวทางดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) (ประกาศมาแล้ว 368 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/1045 ลว 13 ม.ค.60 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Yourth Cup 2017 (ประกาศมาแล้ว 368 วัน) ประเภท1