วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 117 ลว. 22 มิ.ย. 60 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้มีหนังสือเรียกเก็บเงินและหนังสือเตือนชำระหนี้ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 364 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/3105 ลว. 21 มิ.ย. 60 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 364 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/14624 ลว. 21 มิ.ย. 60 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 364 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2560 ชบ 0023./14633 ]; 21 มิ.ย.60 เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 364 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/14632 ลว 21 มิ.ย.60 แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้นและการทำประชาสัมพันธ์โครงการอาหารกลางวัน (ประกาศมาแล้ว 364 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/461 ลว 21 มิ.ย.60 การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ไร้สัญชาติ (ประกาศมาแล้ว 364 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2560 0023.2/ว 3091 ลว. 20 มิ.ย. 60 การสำรวจข้อมูลด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 365 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว 3104 ลว. 21 มิ.ย. 60 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 365 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/14505 การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 365 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 3022 ลว. 19 มิ.ย 60 ขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น และการส่งโครงการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 366 วัน) ประเภท1