วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ม.ค. 2560 ชบ 0023.1/ว 147 ลว 12 ม.ค.60 รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 366 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 16 ม.ค.60 แนวทางดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) (ประกาศมาแล้ว 366 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/1045 ลว 13 ม.ค.60 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Yourth Cup 2017 (ประกาศมาแล้ว 366 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/26 ลว 13 ม.ค.60 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศมาแล้ว 366 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/25 ลว 13 ม.ค.60 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 369 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/24 ลว 13 ม.ค.60 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 369 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/863 ลว 12 ม.ค.60 ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 369 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/865 ลว 12 ม.ค.60 ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net (ประกาศมาแล้ว 369 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2560 ชบ 0023.1/22 ลว 13 ม.ค.60 การประเมินค่างานเพื่อประกอบการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงโครงสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในราชการบริหารส่วนภูมิภาค (ประกาศมาแล้ว 369 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/864 ลว 12 ม.ค.60 โครงการจัดงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 369 วัน) ประเภท1