วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ม.ค. 2560 ชบ 0023.2/1544 ลว 20 ม.ค.60 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 362 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 0270 ลว 19 ม.ค.60 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (ประกาศมาแล้ว 362 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/ระหว่างรอลงนาม (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี) การติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ประกาศมาแล้ว 362 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/1542 ลว. 20 ม.ค. 60 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดชลบุุรี (ประกาศมาแล้ว 362 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/1543 ลว. 20 ม.ค. 60 การติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ประกาศมาแล้ว 362 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/1 ลว 19 ม.ค.60 เร่งรัดรายงานข้อมูลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2555 - 2560 (ประกาศมาแล้ว 362 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/1459 ลว. 19 ม.ค. 60 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 363 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/1468 ลว. 19 ม.ค. 60 ขอเลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 363 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/1463 ลว. 19 ม.ค. 60 การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2559 (ประกาศมาแล้ว 363 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/1462 ลว. 19 ม.ค. 60 แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 363 วัน) ประเภท1