วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว287 ลว 19 ธ.ค.60 ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
19 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว6688 ลว 19 ธ.ค.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
19 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/31021 ลว 19 ธ.ค.60 โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑. (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
18 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/873 ลว 15 ธ.ค.60 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
18 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/30623 ลว 15 ธ.ค.60 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดที่ ๒ จำนวน ๓ เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
18 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/30621 ลว 15 ธ.ค.60 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดที่ ๒ จำนวน ๓ เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
18 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/30622 ลว 15 ธ.ค.60 การจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/870 ลว 15 ธ.ค.60 ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 37 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.1/30493 ลว 14 ธ.ค.60 โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 37 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.1/30496 ลว 14 ธ.ค.60 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน (ประกาศมาแล้ว 37 วัน) ประเภท1