วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/2026 ลว 25 ม.ค.60 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 359 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/2030 ลว 25 ม.ค.60 โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 359 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/2027 ลว 25 ม.ค.60 การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล (ประกาศมาแล้ว 359 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/63 ลว 26 ม.ค.60 โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learning) (ประกาศมาแล้ว 359 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 26 ม.ค.60 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 359 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/62 ลว 26 ม.ค.60 ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) (ประกาศมาแล้ว 359 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2560 ชบ 0023.4/ว 393 ลว 25 ม.ค.60 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (ประกาศมาแล้ว 360 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/1888 ลว 24 ม.ค.60 (อบจ.ชลบุรี) การติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ประกาศมาแล้ว 360 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/1887 ลว 24 ม.ค.60 (อำเภอ) การติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ประกาศมาแล้ว 360 วัน) ประเภท1
24 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/50 ลว 24 ม.ค.60 (ทถอ.ศรีราชา บ้านบึง และเมืองชลบุรี) การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 361 วัน) ประเภท1