วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/1887 ลว 24 ม.ค.60 การติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ประกาศมาแล้ว 358 วัน) ประเภท1
23 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 13 ลว 23 ม.ค.60 หนังสือเรียกเก็บเงินและหนังสือเตือนชำระหนี้สิ้นประจำเดือน มกราคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 359 วัน) ประเภท1
23 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 11 ลว 20 ม.ค.60 ประกาศแจ้งสมาชิกที่ค้างชำระหนี้ตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป ให้ติดต่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยกำหนดระยะเวลายื่นคำขอปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างวันที่ 4 ม.ค.60 - 28 เม.ย 60 (ประกาศมาแล้ว 359 วัน) ประเภท1
23 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/48 ลว 23 ม.ค.60 คู่มือการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1)และคู่มือการบันทึกข้อมูลแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มฝ.2) (ประกาศมาแล้ว 359 วัน) ประเภท1
23 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/46 ลว 23 ม.ค.60 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครรับการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 359 วัน) ประเภท1
23 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/47 ลว 23 ม.ค.60 คู่มือการบันทึกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) Local Sufficiency Economy Plan : LSEP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 359 วัน) ประเภท1
23 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/1546 ลว 20 ม.ค.60 โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (ประกาศมาแล้ว 359 วัน) ประเภท1
23 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/49 ลว 23 ม.ค.60 โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) (ประกาศมาแล้ว 359 วัน) ประเภท1
23 ม.ค. 2560 ชบ 0023.3/45 ลว 23 ม.ค.60 การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใชภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย (ประกาศมาแล้ว 359 วัน) ประเภท1
23 ม.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 12 ลว 23 ม.ค.60 การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 359 วัน) ประเภท1