วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว 3399 ลว 5 ก.ค.60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการตลาดท้องถิ่น : ประเทศไทย ๔.๐ ตามดำรินายกรัฐมนตรี (The Local Marker Management in Thailand ๔.๐ : according to the Prime Minister's lnitiaive) (ประกาศมาแล้ว 351 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/481 ลว. 4 ก.ค.60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 351 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/483 ลว. 5 ก.ค. 60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 351 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/15494 ลว 30 มิ.ย.60 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 351 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/15494 ลว 30 มิ.ย.60 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 351 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/15492 ลว 30 มิ.ย.60 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 351 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/14493 ลว 30 มิ.ย.60 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 351 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2560 ระหว่างลงนาม ลว 5 ก.ค.60 ขอประชาสัมพันธ์งาน ๔ กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 351 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/15866 ลว. 4 ก.ค. 60 โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 352 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/15596 ลว. 30 มิ.ย.60 สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสถานศึกษาที่สนใจ/มีความประสงค์จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ประกาศมาแล้ว 352 วัน) ประเภท1