วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 3400 ลว. 5 ก.ค. 60 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 344 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/16318 ลว 11 ก.ค.60 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( รุ่นที่ 2 ) (ประกาศมาแล้ว 344 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/16318 ลว 11 ก.ค.60 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( รุ่นที่ 2 ) (ประกาศมาแล้ว 344 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/492 ลว 11 ก.ค.60 ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 345 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว 3491 ลว 11 ก.ค.60 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" (ประกาศมาแล้ว 345 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/16217 ลว 7 ก.ค.60 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ (ประกาศมาแล้ว 349 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/16219 ลว 7 ก.ค.60 ข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน (ประกาศมาแล้ว 349 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/16207 ลว.7 ก.ค. 60 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 349 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/16208 ลว. 7ก.ค. 60 ผลการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Suffciency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 349 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/489 ลว.7 ก.ค. 60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 349 วัน) ประเภท1