วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/2873 ลว 3 ก.พ.60 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 348 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/1802 ลว 23 ม.ค.60 ขอระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 349 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2560 ชบ 0023.4/ว 524 ลว 2 ก.พ.60 การกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพัก (ประกาศมาแล้ว 349 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/84 ลว 1 ก.พ.60 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net (ประกาศมาแล้ว 349 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/ว 19 ลว 31 ม.ค.60 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปฯ (มกราคม - มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 350 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2560 ชบ 0023.2/ว 18 ลว 31 ม.ค.60 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) (ประกาศมาแล้ว 350 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2560 ชบ 0023.1/82 ลว 1 ก.พ.60 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 (ตามระบบบัญชีเครื่องราชอิสริยาภรณ์) (ประกาศมาแล้ว 350 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/80 ลว 31 ม.ค.60 ให้ความช่วยเหลือประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (ประกาศมาแล้ว 350 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/2588 ลว 31 ม.ค.60 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก (ประกาศมาแล้ว 350 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/ว 480 ลว 31 ม.ค.60 แผนการนำยางพาราไปใช้ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 350 วัน) ประเภท1