วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/94 ลว 3 ก.พ. 60 (ทต.บ้านบึง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 348 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/ว 20 ลว 3 ก.พ.60 การโอนเงินฝากคลังจังหวัดชลบุรีภาษีธุรกิจเฉพาะ (10933) ที่ได้จัดเก็บและโอนเข้าบัญชีเงินฝากคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 348 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 ชบ 0023.2/ว 548 ลว 3 ก.พ.60 แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 348 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 ชบ 0023.2/ว 504 ลว 1 ก.พ.60 เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 348 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 ชบ 0023.2/2881 ลว 3 ก.พ.60 การกำหนดตำแหน่งและสายงานไม่เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการ (ประกาศมาแล้ว 348 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/2806 ลว 2 ก.พ.60 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 348 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/2874 ลว 3 ก.พ.60 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและนำทักษะการเรียนการสอนด้านกีฬาฟุตบอล มาสู่เด็กและเยาวชนไทย ระหว่างกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มวังขนาย ร่วมกับ บริษัท สปอร์ต ไทย - บาวาเรีย จำกัด (ประกาศมาแล้ว 348 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/2875 ลว 3 ก.พ.60 ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 348 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 ชบ 0023.2/2882 ลว 3 ก.พ.60 การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 348 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/95 ลว 3 ก.พ.60 (อบต.บ่อกวางทอง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 348 วัน) ประเภท1