วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 3169 ลว 26 มิ.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 334 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/467 ลว 26 มิ.ย.60 การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 จำนวน 4 ภาค (ประกาศมาแล้ว 334 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.1/14897 ลว. 26 มิ.ย. 60 ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว (ประกาศมาแล้ว 334 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.1/14895 ลว. 26 มิ.ย.60 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 334 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.1/14896 ลว.26 มิ.ย.2560 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (ประกาศมาแล้ว 334 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/464 ลว 22 มิ.ย.60 การบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e- Report) (ประกาศมาแล้ว 334 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2560 e-Plan ลว 23 มิ.ย.60 เร่งรัดการนำเข้ามูลวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผน 4 ปี โดยให้ถึงขั้นตอนการอนุมัติแผน ในระบบ e-Plan ปี 2561 (ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 337 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/14714 ลว. 22 มิ.ย. 60 การปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (ประกาศมาแล้ว 337 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.1/ว 118 ลว. 22 มิ.ย. 60 ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (ประกาศมาแล้ว 337 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/446 ลว.15 มิ.ย. 60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 337 วัน) ประเภท1