วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/125 ลว 14 ก.พ.60 (ทม.ศรีราชา) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/126 ลว 14 ก.พ.60 (อบต.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/124 ลว 14 ก.พ.60 (อบต.บ่อทอง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/3762 ลว 14 ก.พ.60 การสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
14 ก.พ. 2560 ชบ 0023.2/3506 ลว 10 ก.พ.60 (เมืองพัทยา) แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.เมืองพัทยา (ประกาศมาแล้ว 339 วัน) ประเภท1
14 ก.พ. 2560 ชบ 0023.2/ว 672 ลว 10 ก.พ.60 แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาลและผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 339 วัน) ประเภท1
14 ก.พ. 2560 ชบ 0023.2/3509 ลว 10 ก.พ.60 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 339 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2560 ชบ 00231/ว 3519 ลว 10 ก.พ.60 ขอเฃิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 343 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/ว 648 ลว 9 ก.พ.60 การตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 343 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/3347 ลว 8 ก.พ.60 ( อ.บ่อทอง, อ.พนัสนิคม )ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 343 วัน) ประเภท1