วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ก.พ. 2560 e-Plan ลว 15 ก.พ.60 แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2560 ชบ 0023.2/ ว 30 ลว. 10 ก.พ. 60 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลกำลังคนทั้งข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2560 แบบเสนอแผนงาน ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/122 ลว 14 ก.พ.60 แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/3811 ลว 15 ก.พ.60 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2560 ชบ 0023.4/ว 547 ลว 3 ก.พ.60 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/3761 ลว 14 ก.พ.60 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/3675 ลว 14 ก.พ.60 (อบจ.ชลบุรี) รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/3765 ลว 14 ก.พ.60 ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/3766 ลว 14 ก.พ.60 (ทม.ชลบุรี) การดำเนินการโครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษาและชุมชน (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1