วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 ก.พ. 2560 ชบ 00231/ว 3519 ลว 10 ก.พ.60 ขอเฃิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 341 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/ว 648 ลว 9 ก.พ.60 การตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 341 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/3347 ลว 8 ก.พ.60 ( อ.บ่อทอง, อ.พนัสนิคม )ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 341 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/117 ลว 10 ก.พ.60 (ท้องถิ่นอำเภอ) ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 341 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2560 ชบ 0023.2/3426 ลว 9 ก.พ.60 การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 341 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2560 ชบ 0023.4/ว 524 ลว 2 ก.พ.60 การกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพัก (ประกาศมาแล้ว 341 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/108 ลว 8 ก.พ.60 แนวทางปฏิบัติในการที่จะเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 342 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/3337 ลว 8 ก.พ.60 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 342 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2560 ชบ 0023.1/109 ลว 9 ก.พ.60 (อำเภอทุกอำเภอ) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 342 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/3342 ลว 8 ก.พ.60 ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 342 วัน) ประเภท1