วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/139 ลว 17 ก.พ.60 (ท้องถิ่นอำเภอ) การรายงานการขอใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 331 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/140 ลว 17 ก.พ.60 การรายงานการขอใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 331 วัน) ประเภท1
17 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4027 ลว 17 ก.พ.60 การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (ระบบ Thai Rabies Net) (ประกาศมาแล้ว 334 วัน) ประเภท1
17 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4028 ลว 17 ก.พ.60 การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (ระบบ Thai Rabies Net) (ประกาศมาแล้ว 334 วัน) ประเภท1
17 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/ว 841 ลว 17 ก.พ.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 334 วัน) ประเภท1
17 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/136 ลว 17 ก.พ.60 ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ประกาศมาแล้ว 334 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/ว 765 ลว 16 ก.พ.60 การโอนจัดสรรงบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 335 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/ว 730 ลว 15 ก.พ.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 335 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/133 ลว 16 ก.พ.60 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีฯ (ประกาศมาแล้ว 335 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/3815 ลว 15 ก.พ.60 การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 335 วัน) ประเภท1