วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ก.พ. 2560 ชบ 002.3/4817 ลว 27 ก.พ.60 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2560 (1 เมษายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 324 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/ว 35 ลว 27 ก.พ.60 เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ( e-Plan )ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 324 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2560 ชบ 0023.4/4737 ลว 24 ก.พ.60 การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 325 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2560 ชบ 0023.2/4740 ลว 24 ก.พ.60 ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 325 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4804 ลว 27 ก.พ.60 ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 325 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4813 ลว 27 ก.พ.60 ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 325 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 ชบ 0023.1/ว 264 ลว. 24 ก.พ. 60 ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (ประกาศมาแล้ว 328 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4111 ลว.17 ก.พ. 60 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560) (ประกาศมาแล้ว 328 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/ว 33 ลว 24 ก.พ.60 หนังสือเรียกเก็บเงินและหนังสือเตือนชำระหนี้สิ้นประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ประกาศมาแล้ว 328 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/ว 941 ลว 23 ก.พ.60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560) (ประกาศมาแล้ว 328 วัน) ประเภท1