วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ก.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 3567 ลว. 13 ก.ค. 60 แนวทางการรักษาการในตำแหน่งบริหารเกินกว่า 150 วัน กรณีได้รับผลกระทบตามคำสั่ง คสช. ที่ 8/2560 (ประกาศมาแล้ว 313 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว 3576 ลว. 14 ก.ค. 60 ซักซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 313 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 3413 ลว 6 ก.ค.60 (แก้ไขรายละเอียด) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 313 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/16471 ลว. 12 ก.ค. 60 ส่งรายงานการประชุม SmartTrainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (ประกาศมาแล้ว 313 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 3577 ลว 14 ก.ค.60 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 313 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/16848 ลว 17 ก.ค.60 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อการป่องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค (ประกาศมาแล้ว 313 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/16665 ลว 13 ก.ค.60 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 313 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 3574 ลว. 14 ก.ค. 60 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ประกาศมาแล้ว 313 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2560 ประกาศจังหวัดชลบุรี ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 313 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/16470 ลว 12 ก.ค.60 แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 313 วัน) ประเภท1