วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 มี.ค. 2560 ชบ 0023.1/ว 37 ลว 28 ก.พ.60 การรับบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 323 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2560 ชบ 0023.1/3511 ลว 10 ก.พ.60 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 323 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2560 1ชบ 0023.1/3511 ลว. 10 ก.พ. 60 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 323 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/172 ลว 28 ก.พ.60 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 323 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4819 ลว 27 ก.พ.60 เร่งรัดรายงานการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศ Thai Rabies Net (ประกาศมาแล้ว 324 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4917 ลว 28 ก.พ.60 การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 324 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2560 ชบ 0023.5/169 ลว 28 ก.พ.60 (อบต.สระสี่เหลี่ยม) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 324 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2560 ชบ 0023.3/4917 ลว 28 ก.พ.60 การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 324 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2560 ชบ 0023.2/ว 976 ลว 27 ก.พ.60 การยกเลิกมาตรการระงับการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 324 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2560 ชบ 0023.1/ว 36 ลว 28 ก.พ.60 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อเครือข่ายสื่อสารมวลชนในท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 324 วัน) ประเภท1