วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/31409 ลว 25 ธ.ค.60 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้ยุ่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. .... (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.1/ว288 ลว 19 ธ.ค.60 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.1/ว290 ลว ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนชื่อบุคลผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการรักษาสันติภาพเพื่อเข้าชิงรางวัลสาขาสันติภาพ (Nobel Peace Prize) ประจำปี ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว291 ลว 25 ธ.ค.60 การสำรวจรายชื่อข้าการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาฐการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
21 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว6707 ลว 20 ธ.ค.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเลิ็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) (ประกาศมาแล้ว 30 วัน) ประเภท1
21 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/886 ลว 21 ธ.ค.60 ขอเชิญประเสริมสร้างความรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 30 วัน) ประเภท1
21 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว6706 ลว 20 ธ.ค.60 ขอให้ทบทวนแนวทางปฏิบัติกรณีการเรียกเก็บภาษีป้ายของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ประกาศมาแล้ว 30 วัน) ประเภท1
20 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/31077 ลว 20 ธ.ค.60 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
20 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว6697 ลว 20 ธ.ค.60 การดอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
20 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/31061 ลว 20 ธ.ค.60 ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1