วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว/3891 ลว. 1 ส.ค. 60 บัญชีนวัตกรรมไทย (ประกาศมาแล้ว 316 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18964 ลว 9 ส.ค.60 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 316 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18859 ลว 8 ส.ค.60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 316 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 163 ลว 8 ส.ค.60 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 316 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/18849 ลว 8 ส.ค.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 316 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18619 ลว 7 ส.ค.60 ขอความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV)/ เอดส์ (ประกาศมาแล้ว 316 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18848 ลว 8 ส.ค.60 การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (ประกาศมาแล้ว 316 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18851 ลว 8 ส.ค.60 สำรวจข้อมูลปริมาณขยะอันตรายชุมชน (ประกาศมาแล้ว 316 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/570 ลว 8 ส.ค.60 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 316 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/571 ลว 8 ส.ค.60 (ทม.ศรีราชา) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 316 วัน) ประเภท1