วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/1105 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 318 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/5506 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 318 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/185 เรื่อง ขอให้เร่งรัดการดำเนินการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้เป็นไปตามแผนงาน (ประกาศมาแล้ว 318 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2560 ชบ 0023.2/188 เรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 (ประกาศมาแล้ว 318 วัน) ประเภท1
6 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/4738 ลว 24 ก.พ.60 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 319 วัน) ประเภท1
6 มี.ค. 2560 ชบ 0023.1/184 ลว 6 มี.ค.60 (ทน.แหลมฉบัง) ขอเชิญประชุมการดำเนินงานโครงการคนดีศรีเมืองชล ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 319 วัน) ประเภท1
6 มี.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 1098 ลว 3 มี.ค.60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 319 วัน) ประเภท1
6 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 1097 ลว 3 มี.ค.60 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 (ประกาศมาแล้ว 319 วัน) ประเภท1
6 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/5501 ลว 6 มี.ค.60 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ประกาศมาแล้ว 319 วัน) ประเภท1
6 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/5384 ลว 3 มี.ค.60 ให้ชี้แจงเหตุผลการไม่เข้าร่วมประชุมการจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 319 วัน) ประเภท1