วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 1271 ลว 13 มี.ค.60 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 311 วัน) ประเภท1
14 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 14 มี.ค.60 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" (ประกาศมาแล้ว 311 วัน) ประเภท1
14 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6236 ลว 14 มี.ค. 60 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนของราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนจัดเก็บเอง" (ประกาศมาแล้ว 311 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6058 ลว 13 มี.ค.60 การแอบอ้างเพื่อหลอกหลวงผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 312 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 1246 ลว 10 มี.ค.60 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนมีนาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 312 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2560 ชบ 0023.1/6007 ลว 10 มี.ค.60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Executives of Local Administration : Thailand 4.0) และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Administrators of Local Administration Thailand 4.0) (ประกาศมาแล้ว 312 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/5777 ลว 8 มี.ค 60 (อ.บางละมุง , อ.สัตหีบ) ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 315 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2560 ชบ 0023.1/5919 ลว 10 มี.ค.60 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 315 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 46 ลว 9 มี.ค.60 แนวทางการชำระเงินค่าหุ้น - หนี้ประจำเดือน (ประกาศมาแล้ว 315 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/204 ลว 10 มี.ค.60 ขอส่งหนังสือรายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 315 วัน) ประเภท1